1950 – 1960

FIL1784In september van het jaar 1950 werd een commissie benoemd, die moest onderzoeken of er bestaansmogelijkheden waren voor een gymnastiekvereniging in ’s Gravenmoer. Commissieleden waren de heren J. Blom, J. de Bruyn, J. Nederveen en D.O. Montfoort. Volgens de heer Blom was een bestaansmogelijkheid voor deze vereniging twijfelachtig, omdat de vorige gymvereniging ‘Dito’ opgeheven moest worden wegens gebrek aan leden. Pas eind 1951 werd er wederom serieus overwogen om een gymvereniging op te richten. De plaatselijke arts en schoolarts steunden dit idee. Beiden waren van mening, dat de kinderen van de lagere school voldoende beweging nodig hadden en dat een gymvereniging hieraan een bijdrage kon leveren.
In 1952 begon het balletje echt te rollen toen ook de gemeente ’s Gravenmoer mee wilde werken aan de oprichting van een gymvereniging. In oktober van dat jaar vond de oprichtingsvergadering van “Ontspanning-Na-Inspanning” (O.N.I.) afdeling gymnastiek plaats. De gym zou een onderdeel vormen van de plaatselijke voetbalvereniging O.N.I., die door hetzelfde bestuur werd geleid. De eerste gymlessen voor de drie verschillende groepen vonden plaats in een lokaal van de Openbare Lagere School, nu beter bekend als dorpshuis ‘De Geubel’. De contributie bedroeg voor kinderen 10 cent en voor ouderen 20 cent per week. De gymtoestellen werden overgenomen van het Groene Kruis, waaronder een brug, die niet versteld kon worden in de breedte.

Deze eerste gymlessen werden gegeven door de heer v.d. Ploeg uit Geertruidenberg, die niet veel later versterking kreeg van de heer Schoondermarkt uit Sprang-Capelle. De heer v.d. Ploeg was tevens trainer bij de voetbal. De eerste leden waren dus voornamelijk voetballertjes, die met hun trainer meegingen naar de gymzaal en zo twee sporten beoefenden. Tot die sportievelingen behoorden ook Hans Montfoort en Ab de Geus.

In november 1953 kwam een nieuwe leider, de heer Ad Varossieau uit Waalwijk. Een turner van K&V, die goede turnprestaties leverde en via zijn oom terecht kwam bij de gymvereniging in ’s Gravenmoer. De heer Varossieau gaf les op basis van ervaring. Hij wist hoe hij zichzelf een nieuw onderdeel moest aanleren en zo probeerde hij dat over te brengen op zijn turners en turnsters. Varossieau besloot zijn trainersdiploma te gaan behalen en reisde meer dan twee jaar elke zaterdag op en neer naar het lyceum te Goes. Door de week werkte Varossieau over om hiervoor op zaterdag vrij te kunnen krijgen en daarnaast stond hij drie avonden in de week in de gymzaal om de kneepjes van het turnvak over te brengen.

Eind jaren vijftig telde O.N.I. zo'n 200 leden en penningmeester Ab de Geus had een hele kluif aan het innen van de contributie. In 1958 deed O.N.I. voor het eerst mee aan een wedstrijd van de K.N.C.G.V. (Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond) in Woerden. Hoewel deze deelname niet geheel vlekkeloos verliep, hebben oud-leden hier mooie herinneringen aan.